0
0,00 0 artikelen

Geen producten in de winkelwagen.

0
0,00 0 artikelen

Geen producten in de winkelwagen.

Huurvoorwaarden JD-verhuur

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

A. Alle huurovereenkomsten vinden plaats onder toepasselijkheid verklaring van deze algemene
huurvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel de huurovereenkomst en de
acceptatie daarvan als op de tot stand gekomen overeenkomst.

B. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de huurovereenkomst. Indien en voor zover
gegevens in andere bescheiden, bijvoorbeeld offertes, folders of reclamemateriaal, afwijken van de
huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden zijn die gegevens niet van toepassing.

2. Inhoud overeenkomst.
De verhuurder stelt de materialen ter beschikking aan de huurder gedurende de overeengekomen
periode. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de huurder het gehuurde zelf op te halen
en voor een deugdelijk vervoermiddel zorg te dragen. Indien overeengekomen is dat de gehuurde
materialen zullen worden bezorgd rekent verhuurder £ 1,00 per
km prijs is incl. aansluiten en opruimen en enkele reis.

3. Deugdelijkheid en veiligheid.

A. De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde
materialen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

B. De verhuurder draagt er zorg voor dat de verhuurder materialen in goede staat van onderhoud
verkeert en gekeurd is als dat van toepassing is.

C. Voor zover mogelijk zal door de verhuurder een instructie worden versterkt ten behoeve van het
gebruik van de gehuurde materialen.

4. Verpakking en Vervoer.

A. De verhuurder draagt er zorg voor de materialen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te
beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Indien de huurder
voor het vervoer zorgdraagt dan is de huurder volledig verantwoordelijk voor een deugdelijke wijze
van vervoer.

B. Het vervoer zal door verhuurder geschieden indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen

is met huurder acceptatie van de offerte is leidend.

5. Gebruik door derden.
Het is de huurder niet toegestaan de materialen in gebruik af te staan mits dit uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen met de verhuurder. De huurder blijft echter daarna
verantwoordelijk en aansprakelijk ten opzichte van de verhuurder voor gebruik door derden van het
gehuurde.

6. Aansprakelijkheid.

A. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht
worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks buiten
overmacht geschiedt.

B. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van derden waarvoor de verhuurder op grond
van de wet aansprakelijk gesteld kan worden.

C. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes en transacties die aan de verhuurder mochten
worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd gepleegde overtredingen. Als vervoer in eigen
Beheer plaats vindt.

D. De verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade die de huurder of een derde aan wie de
huurder het gehuurde ter beschikking heeft gesteld lijdt ten gevolge van het niet goed functioneren
van het gehuurde. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen van
de afspraken van de door verhuurder ingeschakelde hulppersonen.


E. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde
tijdens de huurperiode dan is verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten niet
aansprakelijk doch blijft de huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen.

Wettelijke omstandigheden uitgesloten.

F. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een huurder of derde lijdt
ten gevolge van het niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan
worden gesteld is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen totale huurprijs.

7. Reparaties.
Indien reparaties noodzakelijk zijn aan het gehuurde dan dient de huurder hierover vooraf overleg
te plegen met de verhuurder. Het is nimmer toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de
verhuurder reparaties uit te voeren c.q. uit te laten voeren aan het gehuurde. Reparaties zullen
voor rekening van de huurder geschieden als er sprake is van ondeugdelijke gebruik.
Deze kosten zijn onderdelen en £ 60,00 arbeidsloon per uur vanaf verhuur locatie prijzen zijn
excl. Btw.

8. Schoonmaak.
Huurder zorgt dat het gehuurde schoon weer wordt ingeleverd is dat niet het geval dan rekent
verhuurder daar € 75,00 uur extra voor excl. Btw.

9. Overmacht

A. Van overmacht aan de zijde van verhuurder is sprake indien de verhuurder na het sluiten van de
huurovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze overeen
komst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolgen van oproer, molest, brandschade,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, defecten aan zaken, het niet nakomen van verplichtingen van derden bij wie
de verhuurder zaken of diensten moet betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten schuld of
de risicosfeer van verhuurder.

B. Indien door overmacht nakoming van de huurovereenkomst door verhuurder verhinderd wordt
heeft huurder en de verhuurder het recht de huurovereenkomst als beëindigd te beschouwen.

C. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst ten dele is uitgevoerd heeft de huurder het
recht de overeenkomst te beëindigen doch is gehouden om de huurprijs naar rato van de reeds
verstreken huurperiode te voldoen.

10. Annulering.
De huurder kan de huurovereenkomst annuleren. Indien annulering uiterlijk 1 maand voor aanvang
van de huurperiode geschiedt. Na 1 maand dient de huurder 60% van de huurperiode te betalen.
Indien de annulering geschiedt binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is de volledige
huursom verschuldigd.


11. Betaling.
Indien de huurder niet of niet tijdig de overeengekomen huursom betaalt is de huurder in verzuim
en is hij de wettelijke rente verschuldigd zonder dat een in verzuimstelling noodzakelijk is.
Daarnaast is de huurder alsdan gehouden de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te voldoen
die door de verhuurder moeten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal
15% van de huursom.


12. Toepasselijk recht.
De huurovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.


13. Geschillen
Alle eventuele uit deze huurovereenkomst voortvloeiende geschillen worden met uitzondering vaniedere andere rechter in eerste instantie berecht door de bevoegde rechter in arrondissement
Groningen.
+31 6 48 14 87 96
info@jd-verhuur.nl
Kathodeweg 11, 9503 EW Stadskanaal

Informatie

Huurvoorwaarden
Huren doe je bij JD-Verhuur!
Made by Qodeer
cart